เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 ⇒ กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. ๒๔๖๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายรอง
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจำกองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Update ล่าสุด) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย บัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีรถประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียน  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ คำสั่ง   
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ.๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๗๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ยกเว้นการปฏิบัติและผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวมอแกนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับหรือต่ออายุใบสำคัญประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวบางกรณี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับในทุกเขตท้องที่นอกเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙(ยกเว้นโดยผลของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534)  pdf 300x300   ดาวน์โหลด 
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวง การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
3. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
4. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
6. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
7. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
8. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
9. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
10. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ   
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก pdf 300x300   ดาวน์โหลด
3. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษว่าด้วยการยื่นคำขอโอนนักโทษ และการดำเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ พ.ศ. 2529 pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒)  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
24. กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
25. กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
26. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
27. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
28. กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. ๒๕๒๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๕๓๒  pdf 300x300   ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด 
 พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์ หมายเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าฯ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดท้องที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครไม่ต้องมีคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
18. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
19. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
20. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
21. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
22. กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ  
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ คำสั่ง  
1. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔

pdf 300x300

 ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา  
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง   
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ  
1. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา  
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
14. กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศคณะปฏิวัติ  
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่สงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒)  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๓)  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๒๔๗๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปัองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง การขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ   
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ   
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตรวจบัตร  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรฯ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕)  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ คำสั่ง   
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรและพนักงานเจ้าหน้าที่  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง   
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา   
1. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง   
1. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ? พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ข้อบังคับ ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่อง ระเบียบการสอบสวนคดีอาญา ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒-๓ สมาคม มูลนิธิ บรรพ ๖ มรดก pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกลาโหม กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๖. pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศคณะของปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
24. กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
25. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๐7) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕20) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. ๒๕3๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ  
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำตาม พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง การกำหนดที่เก็บทรัพย์จำนำ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ   
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาต คำขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก และการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิด ตามมาตรา ๖๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
18. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม และคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การฝึกรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตาม ม. ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง  
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา   
1. พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำรวก พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างสยามและพะม่า ตอนแม่น้ำปากจั่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำสาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พุทธศักราช ๒๔๗๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรีงหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการพ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
14. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
15. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
16. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
17. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
18. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
19. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
20. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
21. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
22. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
23. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
24. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
25. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
26. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
27. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
28. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
29. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
30. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
31. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
32. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
33. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
34. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
35. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
36. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
37. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
38. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
39. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
40. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
41. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
42. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
43. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
44. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
45. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
46. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
47. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
48. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
49. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
50. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
51. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
52. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
53. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ?งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้ง และการรับแจ้งเหตุในสถานบริการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ คำสั่ง  
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 581/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 146/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง   
 ⊗ กฎกระทรวง  
1. กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ  
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับได้สัญชาติไทย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ และบุตรหลาน ได้สัญชาติไทย  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
ระเบียบ   
1. ระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง   
 ⊗ พระราชกฤษฎีกา   
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. ๒๕๐๑  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๓) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามผู้กระทำผิดบางอย่างในทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ กฎหมายลำดับรอง
 ⊗ กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
13.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ระเบียบ  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้าครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⊗ คำสั่ง
1. คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/๒๕๓๕ เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดชนิดประเภทอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
5. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐/๒๕๑๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๕๘๔๕/๒๕๐๐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
6. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า pdf 300x300  ดาวน์โหลด
7. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
8. คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๙๘ เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
9. คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลว.๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 คำนั่ง หน.คสช. ที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน ลว. ๑๐ ก.ค.๒๕๕๗ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๑๕ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster