เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

คู่มือบริการประชาชน

"ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของที่ทำการปกครองอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือวัคซีนสู้โควิด(ฉบับประชาชน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา(สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การแจ้งเลิกประกอบกิจธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กลุ่มวิเคราะห์โครงการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ทะเบียนราษฏร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ทะเบียนทั่วไป pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ อาวุธปืน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การพนัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ขายทอดตลาดและค้าของเก่า pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ มูลนิธิ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สมาคม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ เรี่ยไร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ โรงแรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สถานบริการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ อื่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ โรงรับจำนำ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สัญจรข้ามแดน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ชนกลุ่มน้อย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สัญชาติ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน

"สำนักงานประมงอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานประมงอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน

"สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานเกษตรอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน

"สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือบริการประชาชน

"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของงานบริการ

 ⇒ รวมคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster