เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 01 ⇔ โครงสร้างหน่วยงาน  02 ⇔ ข้อมูลผู้บริหาร
 03 ⇔ อำนาจหน้าที่  04 ⇔ แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ
 05 ⇔ ข้อมูลการติดต่อ  06 ⇔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 07 ⇔ ข่าวประชาสัมพันธ์  08 ⇔ Q & A (ถาม-ตอบ)
 09 ⇔ Social Network  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 010 ⇔ แผนดำเนินงานประจำปี  011 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน    ประจำปี รอบ 6 เดือน
 012 ⇔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  013 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
 014 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(ของประชาชนผู้มารับบริการ)  015 ⇔ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 016 ⇔ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ    การให้บริการ  017 ⇔ E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 018 ⇔ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  019 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย        งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 020 ⇔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  021 ⇔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ          จัดหาพัสดุ
 022 ⇔ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  023 ⇔ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา  พัสดุรายเดือน
 024 ⇔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ      จัดหาพัสดุประจำปี  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 025 ⇔ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  026 ⇔ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 027 ⇔ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  028 ⇔ รายงานผลการบริหารและพัฒนทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 029 ⇔ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  030 ⇔ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 031 ⇔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี  032 ⇔ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 033 ⇔ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 034 ⇔ เจตจำนงสุจริตของนายอำเภอ  035 ⇔ การมีส่วนร่วมของนายอำเภอ
 036 ⇔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  037 ⇔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
 038 ⇔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  039 ⇔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 040 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 041 ⇔ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน      042 ⇔ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster